آدرس: ایران، تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 13، پلاک 11، واحد 1
کد پستی: 1587776913

تلفن: 88744199 021
فاکس: 88748646 021

ایمیل: shm@shahinmafsal.com

آدرس: اصفهان، شهر صنعتی مورچه خورت، فاز دوم، ابوریحان هفتم، زکریای ششم، پلاک401
صندوق پستی: 8333113538

تلفن: 45642998 031
فاکس: 45642997 031