مفصل فیبر نوری


مفصل های فیبر نوری Fiber Optic Closures جهت اتصال ویا انشعاب گیری از کابل های فیبر نوریمورد استفاده قرار میگیرند.

 این مفصل ها با توجه به تعداد کورکابل در 3 نوع زیر ارائه میگردد.

  1. FOC S ( Super small )
  2. FOC S ( Small )
  3. FOC M ( Medium )

دریافت اطلاعات تکمیلی:


در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست