مفصل


مفصل حرارتی 52 کیلو ولت

اطلاعات محصول

مفصل حرارتی با خروجی ارت

اطلاعات محصول

مفصل با کیس نهایی رزین

اطلاعات محصول

مفصل نواری

اطلاعات محصول

مفصل تبدیلی

اطلاعات محصول

مفصل حرارتی فشار ضعیف

اطلاعات محصول

مفصل حرارتی فشار متوسط

اطلاعات محصول

مفصل کلد شرینک فشار متوسط

اطلاعات محصول

مفصل رزینی

اطلاعات محصول

مفصل های فشار قوی

اطلاعات محصول