دوره های آموزشی


آموزش نصب مفصل حرارتی فشار متوسط

شروع دوره:

<p>سرفصل ها: </p><ul><li>آشنایی با ساختار کابل </li><li>آشنایی با اجزا مفصل حرارتی و نقش قطعات موجود در کیت </li><li>آشنایی با اصول ایمنی و آماده سازی سایت ها</li><li>آموزش نحوه استفاده صحیح از ابزار نصب مفصل حرارتی</li><li>آموزش تئوری و تصویری مراحل نصب صحیح مفصل حرارتی</li><li>آشنایی با دستگاه پرس و نحوه انتخاب صحیح لقمه</li><li>نحوه ارتینگ آرمور و شیلد در مفصل حرارتی</li><li>آموزش عملی نصب مفصل حرارتی</li></ul>

تاریخ شروع:


شهریه

برای اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید


مدت دوره

2 روز (تئوری و عملی)

آموزش نصب سرکابل حرارتی فشار متوسط

شروع دوره:

<p>سرفصل ها: </p><ul><li>آشنایی با ساختار کابل </li><li>آشنایی با اجزا سرکابل حرارتی و نقش قطعات موجود در کیت </li><li>آشنایی با اصول ایمنی و آماده سازی سایت ها</li><li>آموزش نحوه استفاده صحیح از ابزار نصب سرکابل حرارتی</li><li>آموزش تئوری و تصویری مراحل نصب صحیح سرکابل حرارتی</li><li>آشنایی با دستگاه پرس و نحوه انتخاب صحیح لقمه</li><li>نحوه ارتینگ آرمور و شیلد در سرکابل حرارتی</li><li>آموزش عملی نصب سرکابل حرارتی</li></ul>

تاریخ شروع:


شهریه

برای اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید


مدت دوره

2 روز (تئوری و عملی)