دوره های آموزشی


آموزش نصب مفصل حرارتی فشار متوسط


اهداف دوره:

توانایی نصب صحیح مفصل حرارتی فشار متوسط

سرفصل ها:

 • آشنایی با ساختار کابل
 • آشنایی با اجزا مفصل حرارتی و نقش قطعات موجود در کیت
 • آشنایی با اصول ایمنی و آماده سازی سایت ها
 • آموزش نحوه استفاده صحیح از ابزار نصب مفصل حرارتی
 • آموزش تئوری و تصویری مراحل نصب صحیح مفصل حرارتی
 • آشنایی با دستگاه پرس و نحوه انتخاب صحیح لقمه
 • نحوه ارتینگ آرمور و شیلد در مفصل حرارتی
 • آموزش عملی نصب مفصل حرارتی

شهریه

برای اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید


مدت دوره

2 روز (تئوری و عملی)

آنچه پس از پایان دوره در اختیار خواهید داشت:

 • DVD شامل فیلم نصب مفصل حرارتی
 • کاتالوگ کلیه محصولات
 • گواهینمامه دوره آموزشی
 • کسب توانایی نصب مفصل حرارتی از 6 الی 36 کلیوولت بر روی انواع کابل

آموزش نصب سرکابل حرارتی فشار متوسط


اهداف دوره:

توانایی نصب صحیح سرکابل حرارتی فشار متوسط

سرفصل ها:

 • آشنایی با ساختار کابل
 • آشنایی با اجزا سرکابل حرارتی و نقش قطعات موجود در کیت
 • آشنایی با اصول ایمنی و آماده سازی سایت ها
 • آموزش نحوه استفاده صحیح از ابزار نصب سرکابل حرارتی
 • آموزش تئوری و تصویری مراحل نصب صحیح سرکابل حرارتی
 • آشنایی با دستگاه پرس و نحوه انتخاب صحیح لقمه
 • نحوه ارتینگ آرمور و شیلد در سرکابل حرارتی
 • آموزش عملی نصب سرکابل حرارتی

شهریه

برای اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید


مدت دوره

2 روز (تئوری و عملی)

آنچه پس از پایان دوره در اختیار خواهید داشت:

 • DVD شامل فیلم نصب سرکابل حرارتی
 • کاتالوگ کلیه محصولات
 • گواهینمامه دوره آموزشی
 • کسب توانایی نصب سرکابل حرارتی از 6 الی 36 کلیوولت بر روی انواع کابل