دوراهه


دوراهه مسی

دوراهه مسی

اطلاعات محصول

دوراهه آلومینیومی

دوراهه آلومینیومی

اطلاعات محصول

دوراهه پیچی یونیک

دوراهه پیچی یونیک

اطلاعات محصول


دوراهه چیست؟

دو راهه یا موف یک اتصال دهنده فلزی برای متصل نمودن دو قطعه سیک یا کابل برق است. دو راهه ممکن است برای اتصال دو سیم لخت ( بدون عایق و روکش ) برق به یکدیگر و یا به عنوان بخش اتصال دهنده دو هادی کابل در یک مفصل به کار گرفته شود.

دوراهه از نظر جنس (دو راهه مسی – دو راهه آلومینیومی – دو راهه دو فلزی یا بیمتال – دو راهه فول بیمتال) نحوه برقراری تماس با هادی کابل ( دو راهه پرسی – دو راهه پیچی ) و از نظر یکسان بودن یا نبودن قطر دو سر دو راهه ( دو راهه ساده یا دو راهه تبدیلی ) به انواع مختلف تقسیم بندی میشوند.

دو راهه ها را میتوان برای هر سطح ولتاژی به کار گرفت، اما میبایست توجه نمود که برای اتصالات حامل جریان الکتریکی زیاد از دو راهه فشار قوی و برای اتصالات حامل جریان الکتریکی اندک از دو راهه فشار ضعیف استفاده نمود.