بست کابل


بست کابل آلوفیکس

بست کابل آلوفیکس

اطلاعات محصول

بست کابل پُلی فیکس

بست کابل پُلی فیکس

اطلاعات محصول

سایر بست های کابل

سایر بست های کابل

اطلاعات محصول


بست کابل چیست؟

برای برقراری اتصالی مستحکم و مسطمئن بین کابل و سینی کابل ، نردبان کابل ، دیوار یا کف محل عبور کابل و یا پروفیل های فلزی دیگری که در مسیر عبور کابل قرار دارند ، از انواع بست کابل استفاده میشود.

بست های کابل از نظر جنس ، ساختمان و کاربرد انواع بسیار کوناگونی دارند. شرکت شاهین مفصل 4 گروه بست کابل تولید و عرضه مینماد ، و بست های هر گروه در دو نوع تک رشته و یا تک کور (Single Core) و سه رشته یا تریفویل (Trifoil) تقسیم میشوند.

  • بست کابل پلی فیکس از جنس پلی آمید تقویت شده 
  • بست کابل آلوفیکس از جنس آلیاژ آلومینیوم
  • بست کابل آلومنیومی معمولی
  • بست کابل آلومینیوم – استیل