خدمات آموزشی شاهین مفصل

نام شرکت تاریخ صدور تاریخ اعتبار موضوع آموزش
سمینار آموزشی توزیع برق تبریز 1396/1/30 1397/3/1 سمینار آموزشی تئوری و عملی سرکابل و مفصل حرارتی برای نصابان این اداره برگزار گردیده است.
آموزش شرکت مپنا 1396/7/24 1398/10/26 این سمینار آموزشی در دو روز و به صورت تئوری و عملی در محل مترو خط 6 تهران انجام پذیرفت.