مفصل حرارتی فشار ضعیف

اطلاعات محصول

مفصل حرارتی فشار متوسط

اطلاعات محصول

مفصل کلد شرینک (سرد) فشار متوسط

اطلاعات محصول

مفصل رزینی

اطلاعات محصول

مفصل های فشار قوی

اطلاعات محصول