نوار بافته شده مسی قلع اندود


نوار بافته شده مسی قلع اندود Tin Coated Braidبه عنوان یکی از الزامات سیم ارت در تجهیزاتی مانند درب تابلو برق استفاده می شود. 

دریافت اطلاعات تکمیلی:


در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست